Dūlu sertifikācijas un resertifikācijas noteikumi

Pieņemti Latvijas Dūlu apvienības biedru sapulcē

2019. gada 10. februārī

I.          Vispārīgie noteikumi

1.     Šie noteikumi noteic dūlu izglītības, sertifikācijas un resertifikācijas kārtību.

2.    Sertificēta dūla ir profesionāla praktiķe, kura beigusi Latvijas Dūlu apvienības (turpmāk – LDA) atzītu dūlu mācību programmu vai tai pielīdzinātu ārvalstu dūlu mācību programmu, saņemot dzemdību dūlas sertifikātu.

3.     Dūla apmācībā ir dūla, kura pabeigusi vismaz vienu LDA atzītās dūlu mācību programmas kursu.

4.    LDA valde (turpmāk – valde) sagatavo LDA praktizēttiesīgo dūlu sarakstu, ietverot tajā sertificētas dūlas un dūlas apmācībā. Saraksts tiek nosūtīts dzemdību iestādēm, publicēts LDA mājaslapā internetā un lietots citiem mērķiem.

 

II.       Dūlu izglītība un sertifikācija

5.     LDA atzītā dūlu mācību programma sastāv no trīs mācību kursiem:

4.              

5.              

5.1.     „Psiholoģija grūtniecības, dzemdību un pēcdzemdību aprūpē”, ko vada psihologs, psihoterapeits vai dūla;

5.2.     „Grūtniecības, dzemdību un pēcdzemdību perioda norise”, ko vada vecmāte, ārsts ginekologs/dzemdību speciālists vai dūla;

5.3.     „Dūlu prasmes”, ko vada dažādu jomu speciālisti, iepazīstinot dūlas ar praksēm un tehnikām, kas var būt noderīgas grūtniecības, dzemdību un pēcdzemdību periodā.

6.     Pēc katra mācību kursa sekmīgas pabeigšanas (atbilstošs apmeklējuma procents, izpildīti mājas darbi, izieta prakse, sekmīgi izpildīti noslēguma pārbaudījumi) mācību dalībniece saņem apliecību par kursa beigšanu.

7.     Pabeidzot LDA atzīto dūlu mācību programmu, dūla saņem dzemdību dūlas diplomu un LDA dzemdību dūlas sertifikātu. Sertifikāts ir derīgs piecus gadus.

8.     Dūlai ir jāpabeidz dūlu mācību programma piecu gadu laikā, skaitot no pirmā mācību kursa pabeigšanas jeb dūlas apmācībā statusa iegūšanas brīža. Pēc dūlas apmācībā lūguma valde var pagarināt šo termiņu, ja dūlai apmācībā bijuši attaisnojoši iemesli, kuru dēļ viņa nav varējusi pabeigt mācības piecu gadu laikā (piemēram, grūtniecības un pēcdzemdību atvaļinājums, pašas vai ģimenes locekļa slimība).

9.     Ja dūla apmācībā nepabeidz dūlu mācību programmu piecu gadu laikā, viņa zaudē dūlas apmācībā statusu un tiek izslēgta no LDA praktizēttiesīgo dūlu saraksta.

10.   To, vai ārvalstu dūlu mācību programma (turpmāk – ārvalstu programma) pēc satura un apjoma ir pielīdzināma LDA atzītajai dūlu mācību programmai, izvērtē valde.

11.     Ja dūla vēlas mācīties ārvalstu programmā, viņa var iesniegt valdei iesniegumu ar lūgumu izvērtēt šīs programmas atbilstību LDA atzītajai dūlu mācību programmai, kā arī informāciju par šo programmu (1. pielikums). Valde divu mēnešu laikā pēc minēto dokumentu saņemšanas pieņem lēmumu par to, vai ārvalstu programma pielīdzināma LDA atzītajai dūlu mācību programmai un dos iespēju pēc tās veiksmīgas pabeigšanas saņemt LDA dzemdību dūlas sertifikātu.

12.     Lai ārvalstu programmu beigusī dūla varētu saņemt LDA dzemdību dūlas sertifikātu, viņa iesniedz valdei iesniegumu, informāciju par pabeigto ārvalstu programmu (2. pielikums), kā arī saņemtā sertifikāta kopiju. Divu mēnešu laikā pēc minēto dokumentu saņemšanas valde pieņem lēmumu par to, vai ārvalstu programma pielīdzināma LDA atzītajai dūlu mācību programmai un dūlai piešķirams LDA dzemdību dūlas sertifikāts. Pirms lēmuma pieņemšanas, valde var dūlu uzaicināt uz pārrunām. Pēc iestāšanās LDA šai dūlai ir tādas pašas tiesības un pienākumi kā citiem LDA biedriem.

13.     Šo noteikumu 11. un 12. punktā minētā informācija par ārvalstu programmu iesniedzama latviešu valodā.

14.     Ja dūla pirms mācīšanās ārvalstu programmā ir saņēmusi šo noteikumu 11. punktā minēto valdes atzinumu par to, ka šī programma ir pielīdzināma LDA atzītajai dūlu mācību programmai, tad valde šajā gadījumā lemj vienīgi par LDA dzemdību dūlas sertifikāta piešķiršanu šai dūlai.

15.     Ja ārvalstu programma netiek pielīdzināta LDA atzītajai mācību programmai, ārvalstu programmu beigusī dūla var iegūt LDA dzemdību dūlas sertifikātu, secīgi nokārtojot trīs pārbaudījumus:

14.           

15.           

15.1.     nofilmējot dūlas konsultāciju, kā arī pārrunājot to ar LDA atzītās dūlu mācību programmas pirmā kursa īstenošanā iesaistītajiem speciālistiem;

15.2.     izpildot testu par grūtniecības, dzemdību un pēcdzemdību perioda norisi, Dūlu ētikas kodeksa un Dūlu darba principu noteikumiem, kā arī sagatavojot esejas, kas nepieciešamas LDA atzītās dūlu mācību programmas otrā kursa pabeigšanai, un prakses dokumentāciju par atbalsta sniegšanu divām sievietēm grūtniecības, dzemdību un pēcdzemdību laikā. Ja tas nepieciešams prakses iegūšanai, LDA valde var uz noteiktu laiku dūlu (kā dūlu apmācībā) iekļaut LDA praktizēttiesīgo dūlu sarakstā;

15.3.     izveidojot prezentāciju par piedāvātajiem dūlas pakalpojumiem. Pēc tam prezentācija tiek publicēta LDA mājaslapā internetā.

16.     Ja valde ārvalstu programmu pielīdzinājusi LDA atzītajai dūlu mācību programmai daļēji, tad valde lemj, kuri no šo noteikumu 15.punktā minētajiem pārbaudījumiem dūlai ir jānokārto, lai saņemtu LDA dzemdību dūlas sertifikātu.

17.     Šo noteikumu 15.punktā minētie mācību materiāli iesniedzami un tos izvērtē attiecīgie LDA atzītās dūlu mācību programmas īstenošanā iesaistītie speciālisti. Izmaksas par šo pārbaudes darbu izskatīšanu sedz ārvalstu programmu beigusī dūla saskaņā ar LDA atzītās dūlu mācību programmas īstenotāju cenrādi.

18.     Ja kāda cita dūlu mācību programma tiek pielīdzināta LDA atzītajai dūlu mācību programmai vai atsevišķiem tās kursiem, informāciju par to LDA publicē savā mājaslapā internetā.

 

III.              Dūlu resertifikācija

19.     Ik pēc pieciem gadiem sertificētai dūlai jākārto resertifikācija.

20.     Resertifikāciju veic valde.

21.     Resertifikācijai nepieciešamais kopējais stundu skaits (piecu gadu resertifikācijas periodā):

18.           

19.           

20.           

21.           

21.1.     ieraksti dūlas darba dienasgrāmatā (3. pielikums) – vismaz 60 stundas. Dūlas darba dienasgrāmatā ierakstāmas: [1]

21.1.1.     grūtnieču konsultācijas;

21.1.2.     atbalsts dzemdībās;

21.1.3.     aprūpe pēcdzemdību periodā;

21.1.4.     zīdīšanas konsultācijas;

21.1.5.   lekcijas/nodarbības/semināri/prezentācijas, ko dūla novadījusi (topošajiem vai jaunajiem vecākiem, mediķiem, dūlām);

21.1.6.     citas dūlas mentorēšana vai supervizēšana (līdz 6 stundām no kopējā skaita);

21.2.     ieraksti dūlas tālākizglītības kartē (4. pielikums) – vismaz 75 stundas. Tālākizglītības kartē ierakstāmi:

21.2.1.     klātienes kursi, konferences vai semināri, kā arī vebināri saistībā ar dūlas darbu un dūlas prakses darba organizāciju; [2]

21.2.2.     izlasīta grāmata par dūlas darba tematiku (vienas grāmatas izlasīšana tiek pielīdzināta 3 stundām, līdz 9 stundām no kopējā skaita);

21.2.3.     pētniecisku vai informējošu rakstu rakstīšana mājaslapai, žurnāliem u.c. (viens raksts tiek pielīdzināts 3 stundām, līdz 6 stundām no kopējā skaita);

21.3.     ieraksti dūlas psihoemocionālās higiēnas kartē (5. pielikums) – vismaz 30  stundas[3]. Psihoemocionālās higiēnas kartē ierakstāmas:

21.3.1.     individuālas supervīzijas;

21.3.2.     grupas supervīzijas;

21.3.3.     psihologa vai psihoterapeita apmeklējums.

22.     Ja piecu gadu resertifikācijas periodā sertificētā dūla nav varējusi ilgstoši praktizēt attaisnojošu iemeslu dēļ (piemēram, grūtniecības un pēcdzemdību atvaļinājums, pašas vai ģimenes locekļa ilgstoša slimība) viņa iesniedz LDA valdei iesniegumu ar paskaidrojumu. Šādā gadījumā resertifikācijas periods tiek attiecīgi pagarināts.

23.     Samaksa par dūlas resertifikāciju ir 30 EUR (trīsdesmit euro), ja dūla iesniegusi dokumentus šo noteikumu 24. punktā noteiktajā termiņā. Ja dūla ir nokavējusi šo termiņu, bet iesniedz dokumentus vismaz 10 dienas pirms noteiktā resertifikācijas datuma, samaksa par dūlas resertifikāciju ir 50 EUR (piecdesmit euro).

24.     Vismaz divus mēnešus pirms noteiktā resertifikācijas datuma dūla elektroniski iesniedz valdei:

24.1.     kopiju no dūlas darba dienasgrāmatas, dūlas tālākizglītības kartes un dūlas psihoemocionālās higiēnas kartes;

24.2.     apmeklēto tālākizglītības pasākumu sertifikātu kopijas;

24.3.     apliecinājumu par šo noteikumu 23. punktā minētās samaksas veikšanu (maksājuma uzdevumu).

25.   Valde pēc dokumentu saņemšanas var dūlu uzaicināt uz pārrunām, kā arī lūgt uzrādīt apmeklēto tālākizglītības pasākumu sertifikātu oriģinālus.

26.     Valde, balstoties uz iesniegtajiem dokumentiem un pārrunu rezultātu, pieņem vienu no šādiem lēmumiem un informē par to dūlu:

26.1.     dūlu resertificēt;

26.2.     resertifikāciju atteikt;

26.3.   piešķirt dūlai laiku līdz diviem mēnešiem, kuros jānovērš nepilnības iesniegtajos dokumentos. Šāds pagarinājums var tikt piešķirts tikai vienu reizi.

27.     Dūla ierodas saņemt atjaunoto sertifikātu klātienē.

28.     Ja dūla noteiktajā termiņā nav iesniegusi dokumentus resertifikācijai vai iesniegusi tos vēlāk nekā 10 dienas pirms noteiktā resertifikācijas datuma vai ja valde pieņēmusi lēmumu resertifikāciju atteikt, dūla zaudē sertificētas dūlas statusu un tiek izslēgta no LDA praktizēttiesīgo dūlu saraksta.

29.     Ja dūla vēlas atgūt sertificētas dūlas statusu, viņa iesniedz attiecīgu iesniegumu valdei un izpilda šo noteikumu 15.punktā minētās prasības.

 

Noslēguma noteikumi

30.     Šie noteikumi un to grozījumi tiek pieņemti LDA biedru sapulcē.

31.     Līdz šo noteikumu spēkā stāšanās brīdim sertificēto dūlu resertifikācija pirmo reizi veicama 2024. gada 10. februārī.

 

LDA valdes priekšsēdētāja                                                    I. Babure

 

 

1. pielikums

PARAUGS

                                                                 Latvijas Dūlu apvienības valdei

                                                                 .....................................................

                                                                                                                                                   (vārds, uzvārds) 

.....................................................

                                                            (tālruņa numurs)

.....................................................

                                                            (e-pasta adrese)

 iesniegums.

            Lūdzu izvērtēt zemāk minētās ārvalstu dūlu mācību programmas atbilstību LDA atzītajai dūlu mācību programmai vai atsevišķiem tās kursiem.

 

Mācību programmas nosaukums:

Veids (klātienes/neklātienes):

Kontaktstundu skaits:

Vai ir paredzēta prakse un kāda (dalība dzemdībās, konsultācijas u.c.):

Pārbaudes darbi:

Iegūstamā kvalifikācija/diploms:

Mājaslapa internetā:

Cita informācija:

 

 Datums: .....................................................

 Paraksts un tā atšifrējums: .....................................................

 

 


 

2. pielikums

PARAUGS

                                                     Latvijas Dūlu apvienības valdei

                                                                                                                                  .....................................................

                                                                                                                                     (vārds, uzvārds) 

.....................................................

                                                            (tālruņa numurs)

.....................................................

                                                            (e-pasta adrese)

iesniegums.

            Lūdzu izvērtēt manis pabeigtās ārvalstu dūlu mācību programmas atbilstību LDA atzītajai dūlu mācību programmai, lai piešķirtu man LDA dzemdību dūlas sertifikātu un uzņemtu mani LDA biedru skaitā.

 

Mācību programmas nosaukums:

Veids (klātienes/neklātienes):

Kontaktstundu skaits:

Informācija par izieto praksi (dalība dzemdībās, konsultācijas u.c.):

Pārbaudes darbi:

Iegūtā kvalifikācija/diploms:

Mājaslapa internetā:

Cita informācija:

 

Pievienoti:

iegūtā diploma/sertifikāta kopija;

citi dokumenti (prakses pārskatu, rekomendācijas u.c.):

 .....................................................

 

 Datums: .....................................................

 Paraksts un tā atšifrējums: .....................................................3. pielikums

PARAUGS

DŪLAS DARBA DIENASGRĀMATA

 

Nr.p.k.

Datums

Konsultācija / atbalsts dzemdībās/nodarbība / cits

Konsultācijas mērķis / nodarbības tēma

Konsultācijas ilgums / darba stundu skaits

Piezīmes

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

...

...

...

...

...

...

 

 

 

Kopā:

...h

 

 

 

 

4. pielikums

PARAUGS

DŪLAS TĀLĀKIZGLĪTĪBAS KARTE

 

Nr.p.k.

Datums

Kursi / seminārs / cits

Tēma

Pasākuma ilgums (h)

Vadītājs / sertifikāta kopija

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

...

...

....

...

...

...

 

 

 

 Kopā:

.... h

 

 

5. pielikums

PARAUGS

DŪLAS PSIHOEMOCIONĀLĀS HIGIĒNAS KARTE

 

Nr.p.k.

Datums

Grupas vai individuālā supervīzija / psihologa apmeklējums / cits

Tēma

Pasākuma ilgums (h)

Vadītājs / konsultants

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

...

...

....

...

...

...

 

 

 

 Kopā:

.... h

 

 [1]     Grūtnieču konsultācijas, konsultācijas pēcdzemdību periodā, zīdīšanas konsultācijas, kā arī citas dūlas mentorēšana vai supervizēšana var notikt klātienē, tiešsaistē vai pa telefonu.

[2]     Tālākizglītības pasākuma vadītājam jābūt attiecīgās jomas speciālistam, un dūlai jāvar pamatot, ka šis pasākums ir saistīts ar dūlas darbu vai dūlas prakses darba organizāciju. Tālākizglītības pasākumu citām dūlām var vadīt arī dūla, daloties savās zināšanās par noteiktu tēmu vai pieredzē, kas iegūta, apmeklējot kādu tālākizglītības pasākumu.

[3]     Supervīziju individuāli vai grupā var vadīt psihologs, psihoterapeits, sertificēta dūla vai cits speciālists ar atbilstošu izglītību un pieredzi.

Pirkumu grozs

Pirkumu grozs ir tukšs.